เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าว-สกสค_๑๗๐๗๒๔_0002