3 พ.ย. “ร้อยดวงใจเชิดชูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  จัดงาน
“ร้อยดวงใจเชิดชูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี  บุณยเกตุ”
ทวีบุณยเกตุ