การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้วินิจฉัย เรื่องร้องเรียน กรณี  ที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ  เดือนละ  400 – 500  บาท โดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบก่อนการเก็บเงิน  และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือชี้แจงผลการวินิจฉัยให้ทราบ ดังนี้

วินิจฉัยร้องเรียน1

วินิจฉัยร้องเรียน2

วินิฉัยร้องเรียน3