การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2560

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดีและมีความประพฤติดี
ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัดจังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000  บาท เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง