จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙