ช่องทางการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

QR-ประเมิน-1

เปิดระบบให้ตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26  มกราคม  2561