ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

CCF06012563 โครงการตรวจสุขภาพ ปี 25631 CCF06012563 โครงการตรวจสุขภาพ ปี 25632 CCF06012563 โครงการตรวจสุขภาพ ปี 25633