ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และมอบเข็มกลัด พระพฤหัสบดี ประจำปี 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ผู้ที่ได้รับได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1.  นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา รางวัลระดับภาค “เข็มเงิน”
  2. นางรวยริน  แก้วแกมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถาวรานุกูล รางวัลระดับจังหวัด “เข็มทองเหลืองชุบนาค”
    S__86310927 S__86310928 S__86310929 S__86310930 S__86310931 S__86310932 S__86310933 S__86310934 S__86310935 S__86310936
    S__863109407FF98B22-AF18-419B-BA9B-B516576E8344S__86310937 S__86310938S__86310942