มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางนัฐลดา นาคะวะรังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นางอุบล  วัฒนประดิษฐ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  258084 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สาเหตุการเสียชีวิต ปอดอักเสบติดเชื้อ

IMG_7921