มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  และ จำนวน 3,000.-บาท(สามพันบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายในศาสนพิธี ให้กับทายาท นางทองดี  พุ่มพวง สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  18118 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในกระแสเลือด

S__25780227 S__25780229