มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับทายาท น.ส.บุญเยี่ยม  อื้อนุเคราะห์ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  151404 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต สมองฝ่อวัยชรา
S__28549161S__28549159