มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับทายาท นายไสว  พิมลเกตุ สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  46855 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต ชราภาพ
164124