มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับทายาท นางละออ  ประชานิยม สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  186069 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต โรคตายธรรมชาติ

S__29179906 S__29179909