มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับทายาท นายชัยรัตน์  อนันตศิริ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  576373 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
S__29335565 S__29335567 S__29335568