มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธี ให้กับทายาท นางสมศรี  สุมาลัย สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  80483 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
S__47136771