มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเงินค่าศาสนพิธีบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ให้กับทายาท นายมานพ  ทองงาม สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  101783 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 สาเหตุการเสียชีวิต โรคไตวายเรื้อรัง

S__33988619 S__33988621