มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายนิรันดร์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ