มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

น.ส.ภิรมย์  สมบูรณ์