มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายวรเศรษฐ์  พูวัฒนาธนสิน