มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางนัฐลดา นาคะวะรังค์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นายจิชภัทรภณ  ชัยชวลิต สมาชิก ช.พ.ค .เลขประจำตัว  58555 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต โรคชรา
นายจิชภัทรภณ ชัยชวลิต เสีย 17ธ.ค.61 แจ้ง 24 ธ.ค. 61(58555)