สื่อ E-book หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมกับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) เช่นเดียวกับสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ได้จัดทำหนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 1 เล่ม

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา” ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการก่อสร้างพระเมรุมาศ แม้มีความยากลำบากเพียงไรก็ไม่่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ดังภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เห็นว่าเป็นหนังสือ ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั่วประเทศตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อการศึกษาค้นคว้า หรืออันอาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังสร้างสรรค์การประกอบหน้าที่ การงาน และการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้พัฒนาสถาพรต่อไป ด้วยความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E- Bookได้ที่นี่

1
2
3
4