โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.ได้จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป หรือมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ เป็นปัจจุบัน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยทาง สกสค. จะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพรายเดือนแทนสมาชิก สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถขอแบบคำร้องได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก1
2
3
4
5
6
7
8
9