โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการครูดีปูชนียบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน