โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา
เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน
และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยการยกย่องให้ได้รับรางวัล
สุดยอดครูดี และครูดีชายขอบประจำปี พ.ศ.2560