ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ทุนละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท หมดเขตส่งไม่เกินวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด…ประกาศฯ และแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย ๑)

ดาวน์โหลด…คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของสำนักคณะกรรมการ สกสค.